ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵍⵍⴰⵏ 44 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: le Sénégal)، ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ (République du Sénégal، ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ: ʁepyblik dy seneɡal)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴳ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵜⵢⵃⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵓⵜⴰ ⴷ ⴳⴰⵍⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⵉⵏⵢⴰ. ⵢⵃⵓⴷⴷⴰⵜ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵖⵔ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ، ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ، ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ، ⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ ⴳ ⵍⵊⴰⵏⵓⴱ؛ ⴳ ⴰⴳⵏⵙ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵙⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ . ⴷ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ؛ ⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ، ⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ، ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ ⴰⴳⵣⵣⴰⵍ ⵖⴰⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 197،000ⴽⵎ², ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 13.77ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴷⴰⵔⵉ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔⵏ: ⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⴹⵓ ⵢⵊⵀⴷⵏ, ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ. ⴰⵏⵜⴰⴽⵜⵉⴽⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⵡⵉⵏⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ , ⵖⵓⵔⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 2000 ⵎⵎ, ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵉⴷⵔⵓⵙ. ⵜⵉⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵖⵉⵢⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⴻⵏ ⴳ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ -89.2 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵔⴱⵄ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ (ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵢⵙⵎⵎⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ) ⵉⴳⴰ -63 ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ. ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵏⵉⴳ 135 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵊⴰⵔ 1000 ⴷ 5000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ. ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵟⴰⵃⴰⵍⵉⴱ ⴷ ⵍⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⴼⵉⵟⵔⵉⵢⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵎ ⵙⵙⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⴽⴽⴰ ⴷ ⵉⵣⵄⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⴷ ⵍⴱⴰⵟⴰⵔⵉⵇ. ⵜⵙⵎⵎⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵜⴰⵏⴷⵔⴰ ⵜⴰⵇⵓⵟⴱⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
ⴽⴰⴱⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵓⵙⴰⴷ ⴷⵉ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⴷⵖ ⵙ 2.850.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
«ⵉⴼⵔⵉⵙⵜ (ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴱⵉⵜⵜ ཇོ་མོ་གླང་མ/ ⴽⵓⵎⵓⵍⴰⵏⴳⵎⴰ ⵏⵉⵖ ⵛⵓⵎⵓⵍⵓⵏⴳⵎⴰ, ⵙ ⵜⵏⵉⴱⴰⵍⵜ: सगरमाथा/ ⵙⴰⴳⴰⵔⵎⴰⵜⴰ), ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵙⵜ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵏ ⵀⵉⵎⴰⵍⴰⵢⴰ, ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳⵔ ⵏⵉⴱⴰⵍ (ⴳ ⵙⴰⴳⴰⵔⵎⴰⵜⴰ) ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ (ⵜⵜⵉⴱⵉⵜ
ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Christophorus Columbus; 1451 - 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1506) ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵣⵣⴰⴱ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽ ⵏ ⵉⵣⴰⴱⵉⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⵉⵢⴰ ⴷ ⴼⵉⵔⴷⵉⵏⴰⵏⴷ ⵏ ⴰⵔⴰⴳⵓⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⴽⴰⵔⵢⵉⴱⵉ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⵓⴼⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1492. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵓⵎⵏⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ ⴰⵢⵓⴼⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ.

ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ ?
  • ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ? : ⴰⵙⵉⴼ ⵏⵏⵉⵍ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
  • ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ? : ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
  • ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ? : ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⴳⵍⵎⴰⵎⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⴰⵕⵖⵏ.
  • ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ? : ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ ⵉⵙ ⴰ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏⵜ ⵏⵏⵉⴳ 20% ⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
  • ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⴷ? : ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⵏⴰ ⴽⵉⵢⴰ" ⴳ ⵀⴰⵡⴰⵢ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⴷ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵔⴷ ⵉⴼⵉⵔⵉⵙⵜ.


ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: