Jump to content

ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ

ⵜⴳⴰ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ (bujumbura) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 3000 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰⵏⵉⴽⴰ. ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]