ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ

ⵣⵓⵔⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵡⵉⴽⵉ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ.

ⵜⵉⴷⵖⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵙⴽⵏ 50 | 100 | 250 | 500 ⵉⵙⵏⴼⵉⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ
ⴼⴼⵔ ⵉⵎⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏⵉⵏ | ⴼⴼⵔ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵔⵓⵙⵙⵉⵏⵏ | ⴼⴼⵔ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏⵓ | ⵙⵎⴰⵍ ⵉⴷ ⴱⵓⵜ | ⴼⴼⵔ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏⵉⵏ | ⵙⵙⵓⵎⴰⵏ page categorization | ⵙⵎⴰⵍ Wikidata
ⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵙⴳ 21:55, 29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024
 
ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵍⵏ:
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ Wikidata
ⵎⵢⵏ
ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ)
ⵡⴰ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵓⵎⵥⵉⵢ
ⴱⵓⵜ
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵓⴱⵓⵜ
(±123)
ⵜⵏⴼⵍ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⵢⵜ
Temporarily watched page

29 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024

28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024