ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⴼⴽ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴳⵣⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵎⵓⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⵔⵏⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
https://zgh.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ/ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ

Wikipedia:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵎⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵉⵙⵎⵎⴰⵡⴷⵏ

ⵉⵙⵎⵎⴰⵡⴷⵏ
(ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ)
https://zgh.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵉⵙⵎⵎⴰⵡⴷⵏ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵡⴷⵏ

ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵙⵎⵎⴰⵡⴷⵏ ⴷ ⵉⴱⵓⵜⵏ

Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ&action=edit&section=new
ⵔⵏⵓ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ