ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
  • ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ
  • ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ
  • ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵢ

ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⵓⴷⵎ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵥⵕⴰⴳ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵣⵔⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]