Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴳⵉⵙ 2 440 ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ.

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2974
16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵍ 2024
9 Muharram 1446
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ: 2 023
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵏⵔⵎⴰⴷⵏ: 27
 

ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵏⵏⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ, (ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ: [ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ ⵡⵡⴰⵇⵇⴰ] ⵏⵖ [ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵡⵡⴰⵇⵇⴰ]) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵖⵓⴱⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰ, ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵖⵉⴼⵙ ⵙ 13 ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ. ⵉⵙⴰⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴽⴰⵔⵜ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⴱⴽⵔⵉ, ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉⵉⵣⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏ) ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴷⴷⵔ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⵉⵅⵍⴰ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⵎⵏⵚⴰⴳ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⴰⵄⴷⵉⵢⵏ.

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ" ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⴽⵉⵜⴰⴱ ⴰⵍ ⴰⵙⵎⴰ" ⵏ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⵔⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1146 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⵔⵜ ⵎⴰⵙ "ⵜⴰⵎⴷⵓⵍⵜ" ⵜⴳⴰ "ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵔⴳⴰⵣ".

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳ ⵜⵓⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵎⵓⵙⵏ, ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⴷⵔⵉⵙ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴰⵖⵎⴰⵜ, ⵏⵏⴼⵉⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ ⵏⵖ ⵉⵎⵥⵎⵓⴹⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵜⵇⵇⴱⵓⵕ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⴷⵔⵉⵙ (ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⴷⵔⵉⵙ) ⵉⵙ ⴽⴰ ⵢⵓⵍⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵓⵍⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜⵡⵓⵔⵖ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⴼⵉⵏⵉⵇⵏ. ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 9, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴳ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ.

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷ ⴱⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵏⵓⵜⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵜⴰⴷⴷⵊ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ. ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⴰⵏⴰⵙ, ⵣⵣⵏⴳ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵎ. ⵜⴰⵍⵄⴷⴷⴰⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵣ (ⵏⵖ ⴰⵎⵣⵖⵓⵣ) ⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⵙⴳⵉⵙ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵓⵣⵏ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵍⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ. ⵉⵎⵖⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵓⵎⵥⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⴷⴷⴰⴷⵏⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴳⵉⵍⵉⵣⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⵡⴷⴰⴷⵏ.

ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴱⵓⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷ 40 ⵏ ⵓⵎⴰⴽⵔ

ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1934 ⵙ ⵍ ⵏ ⵉⵟⵟⵓ, ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴰⵖ ⵏⵙ ⴳⴰⵏⵜⵏ ⵊⵓⵏ ⴱⵉⵏⵡⴰ ⵍⵉⴼⵉ, ⵎⴰⵕⵉ ⵉⴱⵛⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴰⴳⵍⴰⵡⵡⵓ. ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ .

ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏⵖ ⵍⴱⵉⴷⴰⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1934 ⵙ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ "ⵉⵟⵟⵓ", ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ, ⵎⴰⵔⵉ ⵉⴱⵛⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵊⵓⵏ ⴱⵉⵏⵡⴰ ⵍⵉⴼⵉ , ⵉⵜⵜⵓⵚⵡⵡⴰⵕ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1989 ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ " ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ " ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵙⵙⵉ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵉⵣⵉⴽⴰⵔⵏ (ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⴳⵉⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1993), ⴰⵡⵙⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵉⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ. ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵜ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1992 ⴼⵉⵍⵎ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ " ⴱⵓ - ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ " ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⴰⵄⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵙⵙⵉ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⴱⵓⴽⴰ. ⵉⴹⴼⴰⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ " ⴳⴰⵔ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ", ⵄⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ


ⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ?

ⵜframeless
ⵜframeless

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵖ ⵡⵉⴽⵉⵒⵉⴷⵢⴰ (Wikipedia ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ) ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (291 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 2015). ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴷ ⵍⴰⵔⵉ ⵙⴰⵏⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001. ⴷ ⵙⴰⵏⵊⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴱⴹⴰ ⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, "ⵡⵉⴽⵉ" ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⴱⵣⵔⴱⴰ ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⴼⴰⴷ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷⵖⵢⴰ, ⴷ "ⴱⵉⴷⵢⴰ" ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴻⵏⵛⵢⵛⵍⵓⴱⴻⴷⵉⴰ. ⵍⵍⵉⵖ ⵃⵔⴰ ⵜⵙⵙⴱⵜⴰ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵎⴰⵛ ⴷⵖⵢⴰ ⵙ ⵍⵉⵖ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵢⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵖ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 (ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⴰⴹ) ⵏ ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ. ⵖ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ 40 (ⴽⴽⵓⵥⵎⵔⴰⵡ) ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙ 300 (ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⴰⴹ) ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ. ⵖ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014 (ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴼⴹⴰⵏ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ) ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ 18 (ⵜⴰⵎ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ) ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ 500 (ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⵎⴰⴹ) ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⴱⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵕⴰⵎⴱ ⴳ 2017

ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ

ⵉⵎⵙⴰⵔ ⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ: 16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ.

  • 1212: ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵔ ⴳⵔ ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵚⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ. ⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵡⴰⵃⴷⵉⵢⵏ.
  • 2013: ⵜⵙⵙⴰⵖⵍⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵙⴳ ⵚⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 400 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵣⵉⴷⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵔⵜⵉⵍⵏ ⵖⵔ ⵚⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1612 ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵏ.

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ17 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ


ⵉⵙ ⵜⵙⵙⵏⵜ?

ⵏⵏⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵜⵕⵥⵉⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ

ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵏⴰⵙ
ⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵍⵍⵓⵣ ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵉⵜ
ⵜⵕⵥⵉⵜ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴳⴰⵄ ⵎⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⴱⵓⴱⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⵍ ⵉⴱⴱⵉ ⵎⵢⵢⴰ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴼⵀⵎⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⵎⵓ ⵟⵟⴰⵍⴱ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵢⵓⴼ ⵓⵥⵕⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⵍⵅⵍⴰ ⵡⵉⵏⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ


ⵉⵎⵉⴷⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵔⴰⴷ: ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ.
ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔⴰ: ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ.
ⴰⵛⴽⵓ: ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ( ) ⴷⴰⵜ ⵏ ( ) ⵏⵉⵖ ( ) ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ( ).


ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ !

ⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵣⵔⴽ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ, ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳⵉⵙ 2 440 ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ, ⵖⴰⵏⵏ ⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ. ⵉⴳ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⵉⵙⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⴷ ⴰ ⵜⴰⵔⴰⴷ (ⵉⵖⵉ ⴰ ⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ) ⵏⵖ ⵓⵀⵓ, ⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ. ⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴹⴼⴰⵕⵜ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.


ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ:

Commons ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴽⴰⵎⵏⵣ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵜⵎⵉⴷⵢⴰ
MediaWiki ⵎⵉⴷⵢⴰⵡⵉⴽⵉ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵡⵉⴽⵉⵜⵏ
Meta-Wiki ⵎⵉⵜⴰⵡⵉⴽⵉ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikibooks ⵡⵉⴽⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ
Wikidata ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wikinews ⵡⵉⴽⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ
Wikiquote ⵡⵉⴽⵉⴱⴷⴰⵔ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⴰⵔⵏ
Wikisource ⵡⵉⴽⵉⵙⴰⴳⵎ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ
Wikispecies ⵡⵉⴽⵉⵏⴰⵡⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ
Wikiversity ⵡⵉⴽⵉⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ
Wikivoyage ⵡⵉⴽⵉⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ
Wiktionary ⵡⵉⴽⵉⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ