Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵉⵢ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ!
 
14 ⵢⵓⵏⵢⵓⵏ 2024
7 Dhu al-Hijjah 1445
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ: 2 383
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ: 1 809
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵏⵔⵎⴰⴷⵏ: 85
ⵖⴼ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Wikipedia) ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ). ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ. ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜ ⵊⵉⵎⵉ ⵡⵉⵍⵣ ⴷ ⵍⴰⵔⵉ ⵙⴰⵏⴳⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2001.

ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⴰⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵊⵎⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵉⵙ ⴰⵎⵎ ⵜⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⴳⵓⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⵯⴰ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴷⴰ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ.

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵎⴰ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⵉⵖ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴰⵥⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵚⵏⵀⴰⵊⴰ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵣⵏⴰⵜⴰ, ⵉⵖ ⴷ ⵏⵓⵛⴽⴰ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹⴰ. ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ, ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⵓ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ
ⵙⵙⴼⵍⴷⴰⵜ ⵙ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ:
ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ


ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ .ogg, ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.
ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ
ⴰⵎⵏⵣⵓ (ⴰⵥⵕⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ) ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⴰⴽⵔⴼⴰⵍⴰ, ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ:

ⴰⵀⵍⵍⵓⵛ ⵉⵎⴰⵍⵍ
ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ ⵉⴱⴰⵍⴰⵍ
ⴰⵕⵥⵥⴰⵎ ⵉⵕⵥⵎ
ⴰⵏⴱⴱⴰⵛ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⴽⵏ ⴰⵎ ⵓⴷⵎ ⵓⵡⵡⵓⴽ
ⴰⵏⵀⴱⴰⴹ ⵉⴽⵛⵎ
ⵉⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵏ

— ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵃⵍⵡⵉ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ.
ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵜⵕⵥⵉⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⵎ
ⵙⵍⵍⴰⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⵣⵓⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵏⴰⵙ
ⵎⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵍⵍⵓⵣ ⴰ ⵓⵍ ⵉⵏⵓ ⴽⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵉⵜ
ⵜⵕⵥⵉⵜ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴳⴰⵄ ⵎⵓ ⵇⵇⵓⵔⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ

— ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴰⵏⵛⵛⴰⴷ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴹⴹⴰⵎ

ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⴹⴰⵄⴰⵎⵜ ⴰ ⵏⵏⵄⵎⴰⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ

— ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵢⵢⴷⵉ ⵙ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵖⴰⴹⵜ
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰ ⵢⵜⵜⴰⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ

— ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ:

ⵓⵔ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵜⴻⵜⵜⴹⴽⴰⵍ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵖⵥⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔⵏ.
ⵉⵙ ⴽⴰ ⵜⵙⵏⴱⴳⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⴰⵍ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ.
ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ.