Jump to content

ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, (ⵙ ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: España) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]