ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ
Republika Hrvatska (ⵙ ⵜⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Full of life" (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ:

"ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ"
"Lijepa naša domovino" (ⵙ ⵜⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ)

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ( ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵙ ⵉⴽⵍⵓ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵣⴰⴳⵕⵉⴱ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵎⵉⵍⴰⵏⵓⴼⵉⵜⵛ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ (ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ) ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴱⵍⵉⵏⴽⵓⴼⵉⵜⵛ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1991
ⴰⵣⵔⵓⴳ 8 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1991 ⴳ ⵢⵓⴳⵓⵣⵍⴰⴼⵢⴰ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 56,594 ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙⵙ 126)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 1.09
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 3.9 ⵎⵍⵢⵓⵏ (2021)
ⵉⵛⵜⵜⴰⵍⵏ
  • 89.6% ⵉⴽⵔⵡⴰⵜⵏ
  • 4.5% ⵉⵚⵉⵕⴱⵉⵢⵏ
  • 5.9% ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ "ⵜ ⵜ ⵜ" (2011)
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 80.983 ⵎⵍⵢⴰⵔ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18,338$
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ "ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ" (2021)
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 67 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $
• ⵉ ⵢⴰⵏ 14,529$
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  29 (2008)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵢⵓⵔⵓ (EUR)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011
ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ 0.796
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 46
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +385
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ HR
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .hr
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ HR:3166
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ

ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ: Hrvatska) ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵙ ⵜⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ: Republika Hrvatska) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵢⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵣⴰⴳⵕⵉⴱ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 56,594ⴽⵎ², ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 4,29 ⵎⵍⵢⵓⵏ. ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵜⴷⵔⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ, ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ, ⴱⵓⵚⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵚⵉⴽⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵚⵍⴰⴼⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵢⵓⵔⵓ ⵙⴳ 2023.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]