Jump to content

ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ-ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ (2014).

ⵜⴰⴽⵙⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵖⵉ ⴷ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]