Jump to content

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⵙ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, 2014[1]

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴳⴷⵣⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴰⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵉⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⵉ ⵢⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵓⵡⴰⵓ

ⵏⴽ. [2]


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
  2. http://www.guardian.co.uk/business/2009/sep/14/sarkozy-attacks-gdp-focus https://web.archive.org/web/20121030090809/http://www.beyond-gdp.eu/download/bgdp-bp-goossens.pdf.