Jump to content

ⵉⵥⵓ 4217

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵥⵓ 4217
ISO 4217 (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵥⵓ 4217 "ⵢⵓⵔⵓ" (ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ") ⴷ ⵓⵔⴷ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵓⵔⵓ "€"

ⵉⵥⵓ 4217 (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: ISO 4217) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵡⴰⵢ ⵜⴼⵙⵔⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⴰⵎⵙⵇⵇⵓⵍ (ⵉⵥⵓ) ⵍⵍⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵏⵍⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵕⵛⵎⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ.[1]


ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⵙⴰⵔⵏⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ:

  • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ A.1- ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ & ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵖⵉⵍ'ⴰⴷ.
  • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ A.2- ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵖⵉⵍ'ⴰⴷ.
  • ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ A.3- ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ & ⵜⴼⵏⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵖⵉⵍ'ⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/data-standards.html