Jump to content

ⴰⴳⵔⵉⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴳⵔⵉⴽ (ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜⴽⴰⵜⴰⵔⵉⴱⵓⵥⴰ Ελλάς / ⵍⵍⴰⵚ, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ Ελλάδα / ⵍⵍⴰⴹⴰ ⴷ Ελληνική Δημοκρατία / ⵍⵍⵉⵏⵉⴽⵉ ⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵢⴰ), ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵜⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵓⴱⴰⵍⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵜⵉⵏⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]