Jump to content

ⵔⵓⵙⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵔⵓⵙⵢⴰ

ⵔⵓⵙⵢⴰ(ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉⵜ Россия(ⵙⵍ)) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ(ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉⵜ Российская Федерация ⵙⵍ),ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⵉ ⵓⵔⴰⵙⵢⴰ,ⵜⵙⵄⴰ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ, ⴼⵉⵏⴰⵜⵏⴷⴰ, ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ, ⵍⴰⵜⴼⵢⴰ, ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ, ⵊⵓⵔⴷⵢⴰ, ⴰⵣⴰⵔⴱⵉⵊⴰⵏ, ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵢⵜⴰⵏ, ⵚⵉⵏ, ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰ, ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]