Jump to content

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ، ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2003..

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⵏⵖ ⵎⵉⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ (ⵙ ⵜⴰⵚⵉⵔⴱⵉⵜ: Црна Гора/Crna Gora) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵚⵉⵕⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ. ⴳ 21 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2006 ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴹⵓ ⵖⴼ ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ , ⵔⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 55.5% ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ.

ⵜⵉⵡⴷ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 13812 ⴽⵎ² , ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 650,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⴱⵓⴷⴳⵓⵔⵉⵜⵙⴰ (ⵜⵉⵜⵓⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ) .

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵓⴳⵓⵙⵍⴰⴼⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵣⵣⴰⵔⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵓⴳⵓⵙⵍⴰⴼⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴽⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ، ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 ⴷ 1992 ،. ⵢⵍⵍⴰ ⵓⴱⵔⵔⴰⵃ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2006.

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵙⵜⵉⵜ ⵓⵖⵔⴼ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵎⵜⴰⵍ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ 125 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ، ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.

ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵔⵓⵢⵏ ⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷⵡⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ.


ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ , ⴷ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢⵏ.

ⵜⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵏⴰⵜⵓ ⴳ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 .

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵟⵟⵓⵏ %
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ 620,145 100
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⵉⵔⴱⵉⵜ 393,740 63.49
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵓⴳⵔⵓⵜ 136,208 21.96
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵙⵏⵉⵜ 34,078 5.49
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ 32,603 5.26
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵡⴰⵜⵉⵜ 2,791 0.45
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ 500 0.08
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ 20,725 3.26

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]