ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: shqip) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵉⵏ. ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵜⴰⴳⵡⵉⴳⵜ, ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⴽⵓⵎⴱⵉⵏ, ⴷ ⵜⵟⵓⵚⴽⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵙⴻⵙⵎⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⵔⵓⴷⵓ ⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]