Jump to content

ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: Republika e Shqipërise). ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Albanian census 2011
ⵉⵙⵍⴰⵎ
  
57%
Undeclared
  
14%
Catholic Christianity
  
10%
Eastern Orthodox
  
7%
Others
  
5.5%
Atheism
  
2.5%
Bektashi Islam
  
2%
Other Christian
  
0.2%

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, 58.79% ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵜ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵕⵕⵓⵎⵢⴰ ⵙ 17.06% ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ 24.29% ⵙⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵖⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴳⴷ.[1]

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Presentation of the main results of the Census of Population and Housing 2011. (PDF). Retrieved on 15 August 2014.