ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ
Tirona - Tirana
(ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ)
ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ
⠀⠀
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ UTC+1
UTC+2 (ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ)
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 41.8ⴽⵎ²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 110ⵎ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ  41.3289, 19.8178
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 418,495 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2011)[1]
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⴱⴰⵢⵍ 4
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵢ 1001–1028
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ tirana.al

ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: Tirona; /tɪˈrɑːnə/ tih-RAH-nə) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵙⵖⵏⵣⵉ ⴳ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵜⵎⵙⵔⵙⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1614 ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛⴰ ⴱⵔⴳⵊⵉⵏⵉ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵊⵓⵏⴷ ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⴰⵊⵜⵉ ⴷ ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵉⵎⵍⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵡⵍⴰ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ. ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰⵜ ⴽⵉ ⵉⴼ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⴰⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵉⵎⵍⵥⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ 1955

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Censusi i popullsisë dhe banesave/ Population and Housing Census–Tiranë 2011" (PDF), El Tiempo.