Jump to content

ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
(ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ: Repubblica di San Marino)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
ⴰⴷⵖⴰ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ: ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ

(ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵜ: Libertas)

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ: ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ (ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ) ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 61,2 ⴽⵎ²
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ (2017) 31.595 (2014) ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .sm
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +378
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⴰⴼⴰⵙⵉ

ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵓ (ⵙ ⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ Repubblica di San Marino), ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⴱⵉⵏⵉⵏⵓ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]