ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ

ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⴳⴳⵓⴷⵏ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ, ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵔ. ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵄⴰⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵇⵏⴻⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴳ ⵜⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⴽⴰⵏⵉⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⴳⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴽⵔⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵔ ⵉⵜⵓⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷⵉⵙⴽⵔ ⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]