Jump to content

ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Statue of Liberty) ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵙ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵉⵙⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Liberty Enlightening The World).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]