ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ

ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵙⵜⵓⵏⵉⵜ: Eesti)، ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⵙⵜⵓⵏⵉⵜ: Eesti Vabariik)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⴱⴰⵍⵟⵉⵇ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ. ⵢⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵏⴰⵍⴷⴰ، ⴷⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⴰⵍⵟⵉⵇ، ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵍⴰⵜⴼⵢⴰ (343 ⴽⵎ²)، ⵖⵔ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⴱⵓⵙⵔⵓⵙⵢⴰ (338.6 ⴽⵎ²). ⵓⵎⵥⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ 45227 ⴽⵎ² ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ، ⵜⵥⵉⵍ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵙⵜⵓⵏⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ، ⵜⴱⴹⴰ ⵖⵔ 15 ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵉⵏ ⵜⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ . ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 1290000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ، ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵓⵔⵓ، ⴷ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ. ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵖⵍⵍⵓⵢ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ "ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⴽⵛⵛⴰⵎ ⴰⵏⵖⵍⴰⵢ" , ( ⵢⵏⵏⴰⵜ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖⵓⵔⵙ "ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ" (ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ)، ⵜⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ. ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ، . ⵎⴽ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ، ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ، ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]