ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ
Republik Österreich (ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Arrive and revive" (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
"ⵢⵍⴽⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⴷⵉⵔ"

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵜⵔⵉⵅⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ.
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵍⵉⴽⵚⴰⴷⵔ ⴼⴰⵏ ⴷⵉⵔ ⴱⵉⵍⵉⵏ
ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴽⴰⵕⵍ ⵏⵉⵀⴰⵎⵔ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1918
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 83878.99ⴽⵎ²
(2014)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 1.7
ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ, ⵜⵛⵛⵉⴽ, ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰⵍⵉⵅⵏⵛⵜⴰⵢⵏ.
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵓⵙⵜⵔⵉⵅⵏ, ⵓⵜⵔⵉⵛⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 9,027,999 (2022) (ⵜⵉⵙⵙ 98)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 4.020 ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ $ (ⵜⵉⵙⵙ 43)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18,686$ (ⵜⵉⵙⵙ 14)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.081 ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ $ (ⵜⵉⵙⵙ 33)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 9,673$ (ⵜⵉⵙⵙ 17)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2020) 26.7 • ⵉⴳⴳⵯⵉⵣ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.916 (2021) (ⵜⵉⵙⵙ 25) • ⵉⵖⵯⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵢⵓⵔⵓ () (EUR)
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.austria.info/en
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +43
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ AT
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .at
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ AT:3166-2

ⵓⵙⵜⵔⵉⵅ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Austria), (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Österreich) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⵜⵡⴰⵍⴰ'ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⵛⵛⵉⴽⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ, ⴷ ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰⵍⵉⵅⵏⵛⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 83878.99ⴽⵎ² ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ.[1]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.britannica.com/place/Austria