ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ (ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Deutsch), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ; ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ; ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵕⵓⵍ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ; ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵍⵓⴽⵙⵎⴱⵓⵔⴳ, ⴷ ⵍⵉⴽⵜⵏⵛⵜⴰⵢⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵢⴰⵍⵉⴽⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ (ⴽⴽⵙ ⵉⵙⵏⵖⵔⵉⵜⵏ) ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵓⴳⵣⵉⵍⵏ ⵏⵖ ⵓⵖⵣⵉⴼⵏ:

A Ä E I O Ö U Ü
ⵓⴳⵣⵉⵍ /a/ /ɛ/ /e/, /ə/ /ɪ/ /ɔ/ /œ/ /ʊ/ /ʏ/
ⵓⵖⵣⵉⴼ /a:/ /ɛ:/ /e:/ /i:/ /o:/ /ø:/ /u:/ /y:/

ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵖⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⴷⵢⴰⴳⵔⴰⴼⵏ (ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ) ⴷ ⵉⵙⵏⵖⵔⵉⵜⵏ (ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵔⵓ):

ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ai, ei, ay, ey au äu, eu
ⴰⵙⵓⵙⵔⵓ /aɪ̯/ ~ⴰⵢ /aʊ̯/ ~ⴰⵡ /ɔʏ̯/ ~ⵓⵢ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]