Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵙⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵍⵍⴼⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⵏⵎⵍ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴷⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ: ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ

ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵖⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵇⵍ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵎⵓⵏ (ⴰⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ), ⵉⵔⵎ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ » ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵖⵔ ⵢⴰⵍ ⵉⵍⵙ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵔⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: « ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ » (ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷ ⵜⵜⵎⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷⵔⵓⵏ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⴷ « ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ » (ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵡⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵍⴰⴳ ⴰⵎⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴳⴳⵉⴷ ⴷ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ). ⵙ ⵎⴽⴰ, ⴳⴰⵏⵜ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ » ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ, ⵖⴼ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ : ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⴽⴰⵏ

ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵏⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⴼⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⵖ/ⴷ ⵙ ⵉⵔⵟⵟⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴰⵙⵍⵓⴳⴰⵏ ⵓⴼⵔⵉⴽ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴱⵉⵔⴰⵏⵜⵓⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵡⴰⵥⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ 120 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⴽⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳⵙ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵓ, ⴼⵓⴰⴱⵓⴽ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⴼⵍ, ⵉⵏⵜⵔⵍⵉⵏⴳⵡⴰ, ⵜⵓⴽⵉ ⴱⵓⵏⴰ, ⵍⵓⵊⴱⴰⵏ, ⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⴼⵉⴽⵙⵢⵓⵏ: ⴽⵍⵉⵏⴳⵓⵏ (ⵙⵟⴰⵕ ⵜⵔⵉⴽ) klingon (Star Trek), ⵏⴰ'ⴰⴼⵉ (ⴰⴼⴰⵟⴰⵕ), ⵉⵍⴼⵉⴽ (Seigneur des Anneaux), ⴰⵜⴳ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ: ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ.

ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ (ⵏⵖ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⵉⵅⵅⵉⵏ) ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵢⵓⵙⵙⵏ ⵙ ⵎ'ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵎⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⵔⵏⵉ ⴰⵎⵅⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵏⵊⵕⵓⵎ, ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉ, ⴰⵜⴳ.).

ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵅⵙⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ (ⴰⵎⵎ ⴰⵙⴳⴷ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵇⵉⴱⵟⵉⵜ). ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵢⵉⴼⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵣⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵓⵎⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜ ⵜⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵔⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ.

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵎⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ.

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵉⴳ ⵏⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵀⴰⵜ ⵏⵟⵟⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⵏⵢⵉⵍⴽⵉⵎ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙⵏ. ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴽ ⵙ ⵏⵜⵜⵎⵙⵉⵡⵉⴹ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴽⵔⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵏⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴼⴰⴷ ⵏⵚⴽⵓ ⵎ'ⴰⴷ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵉⵏⵉ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵉⵏ. ⵓⵔ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵖⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ. ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ. [1]

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⴼⴰⵍⵉ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ, ⴰⵢⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ. ⵙ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵖ. ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴷ ⵜⵉⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴽ ⵙ ⵜⵜⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴻⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵖⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵏⴷⵔⵓ ⴷⵉⵙⵏ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵖ.[1]

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎ'ⴰⴷ ⴷ ⵉⴳⴰⴷⴷⴰ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ. ⵉⴳ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵎⵔⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ, ⵓⵔ ⵏⴻⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵏⴱⴹⵓ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ. ⵉⴳ ⵉⵢⵜ ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ, ⴰⵀⴰ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴱⴹⵓ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵣⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵏⵍⵎⴷ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⴷⴳⴳⵉ ⵏⵏⵖ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵖ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.[1]

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ, ⵜⵖⵢ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴱⵉⵊⵊⵓ ⵎⴰⵏⴰⴽⵯ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵖⴼ ⵎⴰⵏⵎⴽ ⵙ ⵉⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵓ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉⵙ ⵖⴰⵙ ⵖⴼ ⵉⴱⵉⵊⵊⵓⵜⵏ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⵖⴼ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵍⵎⵍ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵎⵜⵔⴰⴳ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵏⵖ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵊⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵜ, ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵙⵙⵓⵔⵔⵉⵏ.[1]

ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ -ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⵉⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵖ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏⵏⵖ-, ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵍⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ. ⵉⴳ ⵉⵢⵜ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⴰⵙⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵖ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴳⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ.[1]

ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ. ⵎⴰⵛⵛ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⴳ ⵏⵏ ⵏⵓⴳⴳⴰ ⵙ ⵜⵖⵏⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.[1]

  1. ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ: ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⴳ ⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵉⵙⵜ. ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵢ ⵜⵉⴷⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ.
  2. ⵜⴰⵖⵏⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵏⵉⵜ: ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵏⵉⵜ, ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵎ'ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ...
  3. ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⴰⵍⴰⵏⵜ: ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵙⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵜⵜⴼⵙⴰⵔ 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]