Jump to content

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2014
         ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ          ⵜⴷⵔⵓⵙ
         ⵜⴰⵜⵜⵓⵢ          ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ
         ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴱⵕⵕⴰⵃ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990.

ⵜⵇⵇⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⴰⵇⵯⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵡⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵜⵜ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉ ⵎⴰⵃⵊⵓⴱ ⵍⵃⴰⵇ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⵎⴰⵔⵉⵜⴰ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵓⴱⵍ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵎⴰⴳⴰⵏⴷ ⴷⵉⵙⴰⵢ.ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]