Jump to content

ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ

ⵜⴳⴰ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ (/fyinna/ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣ Vienna) ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵜⵔⵉⵛ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ 9 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵛ. ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 1.8 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ [1] (2.6 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ,[2] ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⅓ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵜⵔⵉⵛ).

ⵜⴳⴰ ⴼⵢⵉⵏⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵓⵜⵔⵉⵛ, ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.

ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⴱⴹⵉ ⵓⴱⵔⵡⴰⵏⴽ ⴰⵡⵜⵔⵉⵛ-ⴰⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵉⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.[3] ⴰⵙⵙⴰ, ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ.[4][5]

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏⵓⴱⵉⴽ (OPEC). ⵜⵍⵍⴰ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵜⵔⵉⵛ, ⵜⵙⵜⵢ ⵜⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001.[6]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵔ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named statistik.at
  2. ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⵔ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named nahverkehrsoffensive1
  3. "Vienna after the war", The New York Times, 29 December 1918 (PDF)
  4. Wien nun zweitgrößte deutschsprachige Stadt | touch.ots.atⴰⵍⴱⵓⴹ:De icon
  5. Ergebnisse Zensus 2011 (German). Statistische Ämter des Bundes und der Länder (31 May 2013). Retrieved on 31 May 2013.
  6. Historic Centre of Vienna. UNESCO. Retrieved on 2016-02-12.