ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵀⴰⵕⵓⵍⴷ ⵍⴰⵙⵡⵉⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵉⵖⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ . ⵉⵎⴰⵕⴽⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵇⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⴼⴼⵓⵖⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴳⴷⴷⵓⴷ ⴰⵜⵜⵏ ⵉⵡⵇⵇⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵜⵏ , ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵎⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵏ , ⴷ ⵜⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏⴳⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴽⵉⴹⵏ .

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵜⴰⵢ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ : ⵜⵣⴷⵉ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ , ⴽⵓ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵜ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⵜⵜⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
  • ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ : ⵜⵣⴷⵉ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⵛⵉⵏⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ 2010 , ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⵔⵔⴰⵡ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ

ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴽⴽⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴹⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴱⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵜ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ , ⵎⴰⵛ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵏ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴹⵉ ⴳ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ , ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵣⵉⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏⴳⵔ ⵉⵡⵓⵏⴽⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]