ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: European Union) ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏ 28 ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 4,475,757 ⴽⵎ², ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 510 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⵜⵙⵎⵎⵔⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵣ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴰⴹⵓⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵓⴳⴰⵣⵏ ⵖⴼ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵓⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⴳⴷⵣ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ.[1]

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ (ⴽⵎ²) ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2002) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ 28 748 4 124 801 ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ
ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ 468 77 149 ⴰⵏⴷⵓⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ 29 800 3 326 448 ⵉⵔⵉⴼⴰⵏ
ⴰⵣⵔⴱⵉⵊⴰⵏ 86 100 7 830 764 ⴱⴰⴽⵓ
ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ 30 510 10 274 595 ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ
ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵢⴰ 110 910 7 707 495 ⵚⵓⴼⵢⴰ
ⴱⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵙⵉⴽ 51 129 4 220 000 ⵙⴰⵔⴰⵢⵉⴼⵓ
ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵢⴰ 207 600 10 293 011 ⵎⵉⵏⵙⴽ
ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ 9 250 784 301 ⵏⵉⴽⵓⵙⵢⴰ
ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 43 094 5 447 084 ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ
ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ ... 5,268,799 ⵀⵉⵍⵙⵉⵏⴽⵉ
ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 547,030 66,259,012 ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴰⴳⵔⵉⴽ ... 10,816,286 ⴰⵜⵉⵏⴰ
ⵀⵓⵏⴳⴰⵔⵢⴰ ... 9,919,128 ⴱⵓⴹⴰⴱⵉⵙⵜ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ ... 4,832,765 ⴷⴰⴱⵍⵉⵏ
ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ... 317,351 ⵔⵉⴽⵢⴰⴼⵉⴽ
ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ ... 1,257,921 ⵜⴰⵍⵍⵉⵏⵏ
ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ... 4,935,880 ⵜⴱⵉⵍⵉⵙⵉ
ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ ... 17,948,816 ⴰⵙⵜⴰⵏⴰ
ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ... 4,470,534 ⵣⴰⴳⵔⵉⴱ
ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ 357,021 80,996,685 ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ
ⵍⵉⵛⵜⵏⵛⵜⴰⵢⵏ 160 37,313 ⴼⴰⴷⵓⵣ
ⵍⴰⵜⴼⵢⴰ 64 589 2,165,165 ⵔⵉⴳⴰ
ⵍⵉⵜⵡⴰⵏⵢⴰ 65 200 2,943,472 ⴼⵉⵍⵉⵏⵓⵙ
ⵓⵜⵔⵉⵛ 83 870 8,223,062 ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ
ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ 2 586 520,672 ⵍⵓⴽⵙⵓⵎⴱⵓⵔⴳ
ⵎⴰⵍⵟⴰ 25 333 412,655 ⵍⴰⴼⴰⵍⵉⵟⵟⴰ
ⵎⴰⵙⵉⴷⵓⵏⵢⴰ ... 2,091,719 ⵙⴽⵓⴱⵉ
ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ 2 30,508 ⵎⵓⵏⵜⵉⴽⴰⵔⵍⵓ
ⵎⵓⵏⵜⵉⵏⵉⴳⵔⵓ ... 650,036 ⴱⵓⴷⴳⵓⵔⵉⵙⵜⴰ
ⵎⵓⵍⴷⵓⴼⴰ ... 3,583,288 ⵛⵉⵚⵉⵏⴰⵡ
ⵏⵓⵔⵡⵉⵊ 324 220 5,147,792 ⵓⵙⵍⵓ
ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ 312 685 38,346,279 ⵡⴰⵔⵙⵓ
ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ 92 042 10,427,301 ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ
ⵔⵓⵎⴰⵏⵢⴰ ... 21,729,871 ⴱⵓⵅⴰⵔⵉⵙⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ 244 820 63,742,977 ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ
ⵜⴰⵔⵓⵙⵜ 4 320 025 146,267,288 ⵎⵓⵙⴽⵓ
ⵙⴰⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏ ... 32,742 ...
ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ ... 7,209,764 ⴱⵉⵍⴳⵔⴰⴷ
ⵙⵍⵓⴼⴰⴽⵢⴰ ... 5,443,583 ⴱⵔⴰⵜⵉⵙⵍⴰⴼⴰ
ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ ... 1,988,292 ⵍⵢⵓⴼⵢⴰⵏⴰ
ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ 505 580 47,737,941 ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ
ⵙⵙⵡⵉⴷ 449 964 9,723,809 ⵙⵟⵓⴽⵀⵓⵍⵎ
ⵙⵙⵡⵉⵙ 41 290 8,061,516 ⴱⵉⵔⵏ
ⵜⵛⵉⴽ 78 866 10,538,275 ⴱⵔⴰⴳ
ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ 780 580 76,667,864 ⴰⵏⵇⴰⵔⴰ
ⵀⵓⵍⴰⴱⴷⴰ 41,526 16,877,351 ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ
ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 301,338 61,680,122 ⵔⵓⵎⴰ
ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ 603 700 44,291,413 ⴽⵢⵉⴼ
ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ 0,4 842 ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. European Commission. "The EU Single Market: Fewer barriers, more opportunities". Europa web portal. Archived from the original on 1 October 2007. Retrieved 27 September 2007. "Activities of the European Union: Internal Market". Europa web portal. Retrieved 29 June 2007.