Jump to content

ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ
ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵙ ⵓⵣⵉⵣⴰ ⴰⵃⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ
ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵜⵉⴽⴰⵔⴱⵉⵢⵉⵏ (ⴰⵣⵉⵣⴰ)

ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ :(ⵙ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: Nederlands) ⵜⴳⴰ ⵉⵊ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵖⵍⵍⵓⵙⵉⵏ (Koninkrijk der Nederlanden ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ) ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ, ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ: ⵍⵍⴰⵏ ⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴱⵏⵏⵣⵏ (ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ) ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴽⴰⵔⵢⵉⴱⵉ: ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵏ ⴽⴰⵔⵢⵉⴱⵉ, ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴱⵜ ⵉⵙⵡⵜⵜⴰⵜⵉⴷ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵡⴰⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴽ ⵓⵏⵣⵓⵍ , ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏⵇⴰⵔ . ⵜⴰⵎⵓ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴻⵍⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵎⵙⵜⵉⵔⴷⴰⵎ.ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔⴰⵇ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰⵜ ⵍⴰⵀⴰⵢ. ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵔⵓⵜⵔⴷⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1962 ⴰⵔ 2004. ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵡⵙⵏⵄⵜ ⵏⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵖⵍⵍⵓⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]