Jump to content

ⴰⵡⴰⵏⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵢⵍⵍⵉⴷ ⵢⵟⴰⴼ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵜⵉⵣⵎⴰⵔ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⴷⵙ. ⴷ ⴽⵔⴰ ⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵢⵟⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴰⴽⴰⵍ), ⴰⴳⴷⵓⴷ, ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⴷⵓⴱⴰ , ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵊⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵖ ⵓⴳⴰⵔ . ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵓⴳⴰⵏ ⵏ 200 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⴳⵔⴰ ⴳⴰ ⵜⵜ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⵟⴰⴼ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⴰⵔ . ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵓ ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⴰⴷ.

ⵙⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵏⴰⴽⵏ ⵜⵜⴱⴹⴰⵏ ⵓⵍⴰⵙ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵓⵛⴽⴰ ⵣ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴷⴰⵡⵏ ⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵓⵀⵓ.

ⵥⵕ ⵓⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]