ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United States ⴷ United States of America, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ USA), ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖⵔⵙ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵡⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵡⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵎⵎ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⵙⵍⵡⴰⵢ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ, ⴽⵓⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ. ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵢ ⴰⵙⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⵔ ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ, ⴷ ⵀⴰⵡⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⵓⵎⵢ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵍⵜⵓ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵎⵣⴳⵉ. ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵉⵡⵓⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ 17 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ.

ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

• ⴰⵍⴰⴱⴰⵎⴰ

• ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ

• ⴰⵔⵉⵣⵓⵏⴰ

• ⴰⵔⴽⴰⵏⵙⴰⵙ

• ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ

• ⴽⴰⵔⵓⵍⵉⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ

• ⴽⴰⵔⵓⵍⵉⵏⴰ ⵏ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ

• ⵛⵓⵍⵓⵔⴰⴷⵓ

• ⵛⵓⵏⵏⴻⵛⵜⵉⵛⵓⵜ

• ⴷⴰⴽⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ

• ⴷⴰⴽⵓⵜⴰ ⵏ ⵡⴻⵏⵥⵓⵍ

• ⴷⴻⵍⴰⵡⴰⵔⴻ

• ⴼⵍⵓⵔⵉⴷⴰ

• ⴳⴻⵓⵔⴳⵉⴰ

• ⵀⴰⵡⴰⵉⵉ

• ⵉⴷⴰⵀⵓ

• ⵉⵍⵍⵉⵏⵓⵉⵙ

• ⵉⵏⴷⵉⴰⵏⴰ

• ⵉⵓⵡⴰ

• ⴽⴰⵏⵙⴰⵙ

• ⴽⴻⵏⵜⵓⵛⴽⵢ

• ⵍⵓⵓⵉⵙⵉⴰⵏⴰ

• ⵎⴰⵉⵏⴻ

• ⵎⴰⵔⵢⵍⴰⵏⴷ

• ⵎⴰⵙⵙⴰⵛⵀⵓⵙⴻⵜⵜⵙ

• ⵎⵉⵛⵀⵉⴳⴰⵏ

• ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

• ⵎⵉⵏⵏⴻⵙⵓⵜⴰ

• ⵎⵉⵙⵙⵉⵙⵙⵉⴱⴱⵉ

• ⵎⵉⵙⵙⵓⵓⵔⵉ

• ⵎⵓⵏⵜⴰⵏⴰ

• ⵏⴻⴱⵔⴰⵙⴽⴰ

• ⵏⴻⴼⴰⴷⴰ

• ⵏⴻⵡ ⵀⴰⵎⴱⵙⵀⵉⵔⴻ

• ⵏⴻⵡ ⵊⴻⵔⵙⴻⵢ

• ⵏⴻⵡ ⵢⵓⵔⴽ (ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ)

• ⵓⵀⵉⵓ

• ⵓⵔⴻⴳⵓⵏ

• ⵓⴽⵍⴰⵀⵓⵎⴰ

• ⴱⴻⵏⵏⵙⵢⵍⴼⴰⵏⵉⴰ

• ⵔⵀⵓⴷⴻ ⵉⵙⵍⴰⵏⴷ

• ⵜⴻⵏⵏⴻⵙⵙⴻⴻ

• ⵜⴻⵅⴰⵙ

• ⵓⵜⴰⵀ

• ⴼⴻⵔⵎⵓⵏⵜ

• ⴼⵉⵔⴳⵉⵏⵉⴰ

• ⴼⵉⵔⴳⵏⵉⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ

• ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ

• ⵡⵉⵙⵛⵓⵏⵙⵉⵏ

• ⵡⵢⵓⵎⵉⵏⴳ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]