Jump to content

ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ

ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Alaska) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵏ ⵍⵉⵇⵍⵉⵎ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵍⵡⵉ ⵏⵏⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴽ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵏⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴽⵜ ⵏ ، ⵓⵔⵉⴳⵓⵏ، ⴷ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ، ⴷ ⵀⴰⵡⴰⵢ. ⵜⴳⴰ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 1,518,7766 ⴽⵎ² ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷⵔⵙⴰⵏ ⵙ ⴰⵏⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵏⴰⴽ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1990 ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ 499 ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ، ⵚⴰⴼⵉ ⴳ ⵡⴰⵢⵎⵓⵏⴳ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵔⴰⵙ ⴷⴳⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ، ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1980 ⵉⴳⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 4004811 ,ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2000 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 626,9322 ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⵥⵉⵍ ⴰⵍⴰⵙⴽⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ، ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ، ⵢⴱⴹⴰⵜ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵏⵉⴳ 500 ⴽⵎ² (800 ⴽⵎ) ⵙⴳ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ. ⵜⵙⵖⴰⵜⵜ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵇⴰⵢⵚⴰⵔⵉⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ (1284 ⵀ -1867 ⵎ) ⵙ ⵙⴰ ⵉⴳⵏⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⴰⴹ ⴷ ⵉⴼⴹ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ . ⵜⵙⴽⵔ ⴷⵉⵙ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⴽⵜ ⴳ 3 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1959 ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵖ ⵏⵏⵙ 488 ⴳ ⵜⵡⵉⵏⴰⴽ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]