Jump to content

ⴷⵓⵍⴰⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵇⵇⴰⵕⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵖ ⵓⵎⴰⴷⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ $. ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵓⵍⴰⵔ. ⴷ ⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵖ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]