Jump to content

ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵢⵓ: Negara Brunei Darussalam)، ⵏⵖ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ. ⵜⴱⴹⴰ ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⵖⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⴱⴹⴰⵜⵏⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⴰⵎⴱⴰⵏⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵙⵔⵡⴰⵇ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⴼⵢⵜⴰⵙ ⵏ ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⴰⴼ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⴳⵜ ⵖⴰⴼ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ، ⴷⴰ ⵜⴱⴹⴹⵓ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ .

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵔⵉⴼⵉⵊⴰⵢⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵙⵎ ⵏ 'ⴱⵓⵏⵉ'. ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴹⴼⵔ ⵉ ⵜⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵊⴰⴱⴰⵀⵉⵜ ⴷⴰ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]