Jump to content

ⵜⴰⵣⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵢⴰ

ⴰⵙⵢⴰ, ⴷ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵏⵣⴳⵉ ⴷ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰⵎ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵢⵓⵎⵥ 30% ⵙⴳ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⵉⵡⴳ ⴷ 8% ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
(ⴽⵎ²)
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
(2013)
ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⴰⴱⵓⵍ 647500 30551674
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵕⵢⴰⴹ 2152000 28828870
ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ ⴰⵔⵉⴼⴰⵏ 29800 2976372
ⴰⵣⵔⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴱⴰⴽⵓ 86600 8177717
ⴱⴰⵃⵔⵉⵏ ⵎⴰⵏⴰⵎⴰ 665 68605
ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷⴰⴽⴽⴰ 144000 156594962
ⴱⵓⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⴼⵓ 47000 753945
ⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵕ ⵏⴰⵢⴱⵉⴷⴰⵡ 678500 53259219
ⴱⵔⵓⵏⴰⵢ ⴱⴰⵏⴷⴰⵔ ⵙⵉⵔⵉ ⴱⵉⴳⴰⵡⴰⵏ 5770 379444
ⴽⴰⵎⴱⵓⴷⵢⴰ ⴼⵏⵓⵎ ⴱⵉⵏⵀ 181035 15135169
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴱⵉⵊⵉⵏ 9596960 1385566537
ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴱⵢⵓⵏⴳⵢⴰⵏⴳ 120540 24895480
ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵙⵢⵓⵍ 99274 49262598
ⵜⵉⵎⵏⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵉ 82880 9346126
ⵀⵓⵏⴽⵓⵏⴳ 1104 7018636
ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏⵢⵓ ⴷⵉⵍⵀⵉ 3287590 1252139596
ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵊⴰⴽⴰⵔⵟⴰ 1919440 24986563
ⵉⵕⴰⵏ ⵟⴰⵀⵔⴰⵏ 1648000 77447168
ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ 437072 33765232
ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ⵓⵔⵛⴰⵍⵉⵎ 7733123
ⵏⵉⴱⴰⵏ ⵟⵓⴽⵢⵓ 377835 127143577
ⵓⵕⴹⵓⵏ ⵄⴰⵎⵎⴰⵏ 92300 7273799
ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵙⵜⴰⵏⴰ 2717300 16440547
ⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ ⴱⵉⵛⴽⵉⴽ 198500 5213898
ⴽⵡⴰⵢⵜ ⴽⵓⵡⴰⵢⵜ 17820 2418393
ⵍⴰⵡⵓⵙ ⴼⵢⵉⵏⵜⴰⵢⵏ 236800 6769755
ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ 10452 4821938
ⵎⴰⴽⴰⵡ 29 566375
ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⴽⵡⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴱⵓⵔ 329750 29716965
ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ ⵎⴰⵍⵉ 298 359008
ⵎⵓⵏⴳⵓⵍⵢⴰ ⵓⵍⴰⵏ ⴱⴰⵟⵓⵔ 1565000 2832224
ⵏⵉⴱⴰⵍ ⴽⴰⵜⵎⴰⵏⴷⵓ 147781 27797547
ⵄⵓⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙⵇⴰⵟ 309500 3632444
ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵟⴰⵛⵇⴰⵏⵜ 447400 28934102
ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⴱⴰⴷ 803940 182142594
ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ 5860 4326295
ⴼⵉⵍⵉⴱⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉⵍⵍⴰ 300000 98393574
ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ 11437 2168673
ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵎⵓⵙⴽⵓ 142833689
ⵙⵉⵏⴳⴰⴼⵓⵔ ⵙⵉⵏⴳⴰⴼⵓⵔ 699 4492150
ⵙⵉⵔⵉⵍⴰⵏⴽⴰ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓ 65610 21273218
ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ 185180 21898061
ⵟⴰⵊⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⵓⵛⴰⵎⴱⵉ 143100 7320815
ⵜⴰⵢⵡⴰⵏ ⵟⴰⵢⴱⵉ 35980 23146090
ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⴷ ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ 514000 67010502
ⵜⴰⵢⵎⵓⵔ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ ⴷⵉⵍⵉ 15007 1132879
ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴰⵏⵇⴰⵔⴰ 780580 74932641
ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵛⴳⴰⴱⴰⵜ 488100 5042920
ⴼⵉⵜⵏⴰⵎ ⵀⴰⵏⵓⵢ 329560 91679733
ⵢⴰⵎⴰⵏ ⵚⴰⵏⵄⴰ 527970 24407855

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⴰ, ⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⴰⴷ !

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵓⵚⵟⵕⴰⵍⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
ⵜⴰⴼⵔⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⵓⵕⴰⵣⵉⵜ ⵜⵓⵚⵢⴰⵏⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]