Jump to content

ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ (ⵙ ⵜⴻⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵜ: Türkmenistan ) ⵏⵖ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⵔⵓⵙⵉⵜ: Туркмения) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ , ⴷ ⵉⵔⴰⵏⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴷ ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵇⵣⵡⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼⵙ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⴱⵢⴰⵜⵉⵜ، ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵢⵓⴼⵉⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⴰⵢⵜ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴼⵙⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⴱⵢⴰⵜⵉⵜ، ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳⵜ. ⴷⵍⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 488,100 ⴽⵎ².

ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵓⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⴽⴽ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 6.1 ٪ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙⵙ 2009، ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙ 16 ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⴰⵎⵃⵟⵟⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴷⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ، ⵜⴷⴷⴰⵍ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴽⴰⵔⴰⴽⵓⵎ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵙⵍⵡⵉⵜ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵓⵢⵙ ⵓⵔ ⵢⵙⵣⵔⴼ ⴰⵔⵅⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⵜ، ⵓⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵚⴰⴱⵉⵔ ⵎⵓⵔⴰⴷ ⵏⵢⴰⵣⵓⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ، ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵏⵢⴰⵣⵓⴼ (ⵙ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵜ: Türkmenbaşy ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⴱⴰⵛⵉ)، ⵏⵖ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵢⵏ) ⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴷⴳ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2006. ⵢⵜⵡⴰⵙⵜⵉ ⵇⵔⴱⴰⵏⴳⵍⵉ ⴱⵔⴼⵉ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷⵓⴼ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ 11 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2007.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]