Jump to content

ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳⵙ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎ: ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ, ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏⴽⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 4,003,400 ⴽⵎ² ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳⵙ 61 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
(ⴽⵎ²)
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ
ⵏ ⴽⵓⵍ ⴽⵎ²
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ (2012) ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⴽⵓ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ
ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ 2,724,900 17,067,216 6.3 ⴰⵙⵜⴰⵏⴰ 196,419 ⵎⵍⵢⴰⵔ $12,456 ⵜⵉⵏⴳ ⴰⴽⴰⵣⴰⵅⵉ ⵜⴰⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵜⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ
ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ 447,400 30,932,878 69.1 ⵟⴰⵛⵇⴰⵏⴷ $51,168 ⵎⵍⵢⴰⵔ $1,867 ⵙⵓⵎ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉ ⵜⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵜ
ⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ 488,100 5,417,285 11.1 ⴰⵛⴰⵇ ⴰⴱⴰⴷ $47,930 ⵎⵍⵢⴰⵔ $5,330 ⴰⵎⵏⴰⵜ ⴰⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵜ
ⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ 142,550 8,628,742 60.4 ⴷⵓⵛⵏⴱⴰ $7,592 ⵎⵍⵢⴰⵔ $903 ⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵟⴰⵊⵉⴽⵉ ⵜⴰⵟⴰⵊⵉⴽⵉⵜⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ
ⵇⵉⵔⴳⵉⵣⵉⵙⵜⴰⵏ 199,950 5,940,743 29.7 ⴱⵉⵛⴽⵉⴽ $6,473 ⵎⵍⵢⴰⵔ $1,152 ⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵜⴰⴳⵔⴽⵉⵣⵉⵜⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]