ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ (русский язык) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙ, ⴽⴰⵣⴰⵅⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⵔⵊⵉⴽⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓ-ⵓⵔⵓⵒⵉ. ⴰⵔ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ 150 ⵎⴻⵍⵢⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]