Jump to content

ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ: ⵎⵎⵙⵎ) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ,[1] ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵇⵇⵍⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⴱⵖⵉⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵎⵏⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴳ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.[2]

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ. ⵙ ⵓⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵢⴰⴷⴷⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ. ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴰⵢⴰ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴼⵉⵍⵉ[3]
  • ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ[4]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "ⵎⵎⵙⵎ", ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  2. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⴳⵙⵎ: ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵎⵎⵙⵎ)
  3. https://web.archive.org/web/20210103122850/https://tal.ircam.ma/dglai/lexieam.php
  4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ircam.dglai_app