ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵖⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵉⵏ, ⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]