Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵖ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳ ⵜ. ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵖⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ (ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ, ⵜⵉⵙⴱⴹⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⵣⵎⴰⵎⵏ ⵓⵏⴱⵉⵣⵏ, ⴰⵜⴳ.), ⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]