ⴽⵡⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴱⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵡⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴱⵓⵔ ([ˈkwalə ˈlumpʊr]), ⴷ ⵢⵓⵜ ⵙⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ (ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴱⵓⵔⵜⴰⵊⴰⵢⴰ). ⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ, ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 243 ⴽⵎ² ⵉⵍⵉⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 1 600 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]