Jump to content

ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ

ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ, ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵉⵣⵉⵜ Malaysia, ⴷ ⵢⵓⵡⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵜⴰⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ (ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵉⵜ) ⴷ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ). ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⵓⵖⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ, ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵖⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵉ. ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 200 ⴽⵎ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ l'équateur. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴽⵡⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴱⵓⵔ (Kuala Lumpur) ⵜⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 329 750 ⴽⵎ².

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]