Jump to content

ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ

ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ.

ⵜⴳⴰ ⴱⵓⵔⵏⵢⵓ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 743 330 ⴽⵎ², ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉⵜ, ⴳⵔⵉⵏⵍⴰⵏⴷ, ⴳⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 20 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (densité  : 27 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ/km2).

ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵜⵙⵎⵎⴰ ⴰⵙ ⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴽⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜⴰⵏ

ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ: ⴱⵔⵓⵏⴰⵢⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]