ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⴰⵎⵓⴽⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵓ ⵜⵙⴳⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵔ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴷ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ... ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵥⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]