ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⴰⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⵥⵥⵉⵢ ⵓⵔ ⵜⵖⵢ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵎⴰⴽⴰ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⵎⴰⵍⵟⴰ, ⴷ ⵍⴱⵃⵔⴰⵢⵏ... ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵥⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]