ⴰⴽⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⴰⵍ

ⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ: 🜨, ♁) ⴷ ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳ ⵏⵏ ⵏⴽⴽⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⴳⵔ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⴰⵡⵉ ⵉⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⴷⴷⵓⵔ ⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⴷⵓⴱⴷⵉⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]