Jump to content

ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⵎⵉⵔⴳⵉ

ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Archipel) ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵏⵏⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ (ⴰⵔⵅⵉⵒⵉⵍⴰⴽⵓⵙ αρχιπέλαγος), ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⴽⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵉⵊⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ. ⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ.ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]