Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵎⴰⵍⵉⵣⵉⵜ (bahasa Malaysia, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵙⴽⵉⵍ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ ») ⴷ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⵣⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]