Jump to content

ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ: ⴰⴳⵔⵓ, ⴰⴷⴰⵏⴱⴰⵍⴰ, ⵓⵔⴰⵏⵓⵙ, ⵏⵉⴱⵜⵓⵏ, ⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ, ⵉⵎⵣⵡⵉⵖ, ⴰⵣⵡⴰⵇ

ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏⵖ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵖⵣⵡⵔ.

ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵡⴼⵓⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎ ⵉⵎⵜⵉⵡⴳⵏⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ:

  1. ⴰⵣⵡⴰⵇ
  2. ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ
  3. ⴰⴽⴰⵍ
  4. ⵉⵎⵣⵡⵉⵖ
  5. ⴰⴷⴰⵏⴱⴰⵍⴰ
  6. ⴰⴳⵔⵓ
  7. ⵓⵔⴰⵏⵓⵙ
  8. ⵏⵉⴱⵜⵓⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]