Jump to content

ⵉⵎⵣⵡⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⵡⵉⵖ ⵉⵙⵙⵓⵍⴼ ⵜⵜ Hubble Telescope ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2003.

ⵉⵎⵣⵉⵡⵖ (ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ: ♂) ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ (ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵜⵉⵡⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙⴳ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]